GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCESSETTLEMENT ARCHAEOLOGY


Assoc. Prof. Dr. Çiğdem Atakuman

 

 

                                                                               

               Room No: METU Museum

 

Phone: (210) 42 33

 

E-mail: cigdem.atakuman(at)gmail.com            
Research Interests:

 

Prehistory, Spatial Analysis in Archaeology, Ritual, Symbolic Communication and Material Culture, Cultural Heritage Policies

 

 


Education:

 

2004 Ph.D. in Archaeology/Arkeoloji Doktora Derecesi, UCLA (University of California, Los Angeles) Thesis Title/Tez Başlığı: Ritualization of Settlement: Conditioning factors of Spatial Congruity and Temporal Continuity during the Late Neolithic of Southeastern Anatolia.

 

1994 M.Sc. in Archaeometry/Arkeometri Yüksek Lisans Derecesi, ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara) Thesis Tite/Tez Başlığı: Dietary Reconstruction from Chemical Analysis of Archaeological Bones.

 

1991 B.Sc. in Chemical Engineering/Kimya Mühendisliği Lisans Derecesi, ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

 

 


Research Projects:

 


Arazi ve Müze Araştırma Projeleri

 

Marmaris-Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması

“Bozburun Prehistorik Yüzey Araştırması”, Prehistorik Dönemler boyunca Ege Denizi’nin, Anadolu ve Avrupa’yı bağlayan kültürel özelliklerini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, Orta Paleolitik’ten Erken Tunç Çağı’na çeşitli evreleri yansıtan buluntuları ortaya çıkarmıştır. Ege kaynaklı obsidyen bulgular, bölgenin özelikle Mezolitik ve Neolitik Dönemlerde kullanıldığını göstermektedir. 

 

Uğurlu Höyük –Gökçeada Kazı Çalışmaları

Ege adalarının bilinen en eski yerleşimlerinden olan Uğurlu Höyük, Neolitik ve Kalkolitik dönemlerde (M.Ö 6800-4500) yoğun iskan görmüş yaklaşık 6 hektara yayılan bir yerleşimdir. Trakya Üniversitesi ve ODTÜ ortaklığında kazılmakta olan höyükte birçok yüksek lisans ve doktora öğrencimiz çalışmalarını yürütmektedir.

 

ODTÜ Müzesi-Koçumbeli malzemesi üzerinde araştırmalar

ODTÜ arazisi içerisinde bulunan Koçumbeli, bir Erken Tunç Çağı yerleşimidir. Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizle beraber, ODTÜ Müzesi’nde bulunan arkeolojik malzemeler üzerinde çeşitli arkeolojik ve arkeometrik analizler gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Urfa Müzesi-Göbekli Tepe malzemesi üzerinde çalışmalar

Göbekli Tepe’de, imge taşıyan küçük buluntular üzerinde araştırmalarımız devam etmektedir.

 


Domuztepe-Kahrmanmaraş  malzemesi üzerinde çalışmalar

Geç Neolitik yerleşimi olan Domuztepe malzemesi üzerinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimizle çeşitli arkeolojik ve arkeometrik çalışmalarımız devam etmektedr.

 

 

 

Kurumlar Tarafından Desteklenen Projeler


Avrupa Birliği ERC Consolidator Grant, NEO-GENE

 


TÜBİTAK 114K271 “Batı Anadolu Arkeolojisi’nin Kayıp Dönemi: MÖ 5600-4500/4000”.

 

 

ODTÜ BAP 07-03-2017-004 Neolitik Dönem Çukurlarının Sosyal İşlevleri: Uğurlu Höyük-Gökçeada Örneği

 


ODTÜ BAP 07-03-2017-002 Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Geç Neolitik Dönem (MÖ 6500-5000) Seramiklerinin Karakterizasyonu: Arkeolojik ve Arkeometrik Analizler Işığında Tipoloji, Kil Kaynakları, Üretim Teknikleri

 


ODTÜ BAP 08-11-2017-020 Dijital Teknolojilerle Desteklenmiş Sergi Sistemlerinin ODTÜ Arkeoloji Müzesi’nde Uygulanması

 


ODTÜ BAP-08-11-2016-009  5000 yıl önce ODTÜ yerleşkesinde yaşam

 


ODTÜ BAP-07-03-2015-005: Neolitik’te Toplumsal Yapılanma Gökçeada-Uğurlu Arkeolojik Projesinde Bulunan Figürin ve Çanak-Çömlek Malzemesinin Arkeoloji, Arkeometri ve Güzel Sanatlar Yöntemleri Işığında Değerlendirilmesi

 


ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri BAP-08-11-2013-009: Kahramanmaraş Arkeolojik Projesinde Bulunan Damga Mühürlerin Yayına Yönelik Olarak Belgelendirilmesi ve İncelenmesi

 


Katkıda Bulunduğu Diğer ProjelerODTÜ Antik DNA Lab, Neolitik DNA çalışmaları2015-2016 TÜBİTAK 115B180 Bilim-Toplum Projeleri: Arkeoloji Laboratuvarı (ODTÜ Müzesi)2013-2015 TÜBİTAK-112Y135 : Domuztepe-Kahramanmaraş Kazılarında Bulunan Seramik ve Meta-Serpantinit Buluntularının Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojilerinin Araştırılması2008-2010 ODTU-BAP-07.02.2008.00.01  ve  ODTÜ-BAP-07.02.2009.00.01  Domuztepe (Kahramanmaraş-Türkiye) Tarihöncesi Yerleşmesinde Arkeometrik ve Jeoarkeolojik Çalışmalar2007-2008 ODTÜ-BAP 2007-R-0811-04  Kahramanmaraş Bölgesi Neolitik ve Kalkolitik Dönem Yerleşmelerinde (M.Ö. 8000-4000) Arkeometrik Ve Jeoarkeolojik Çalışmalar. 
Taught Courses:

 

METU  SA 510 Spatial Analysis in Archaeology (Arkeoloji’de Mekan Analizi)

 

METU  SA 560 Landscape Analysis in Archaeology (Peyzaj Arkeolojisi)

 

METU  SA 561 Issues in Archaeological Heritage Management (Kültürel Miras Yönetimi)

 

METU SA 501 Archaeological Method and Theory (Arkeolojik Kuram ve Yöntem)

 

METU ARME 531 General Archaeology (Arkeolojiye Giriş)

 

METU SA 699 Advanced Seminar in Settlement Archaeology (Doktora Tez Semineri)

 

METU SA 500 Seminar in Settlement Archaeology (Master Tez Semineri)
Publications and Presentations:Publications


Kılınç, G.M., D. Koptekin, Ç. Atakuman, A. Sümer, R. Yaka, C. Bilgin, A. Büyükkarakaya, D. Baird, A. Götherstrom, İ. Togan, M. Somel                 2017      “Archaeogenomic analysis of the first steps of Neolithisation in Anatolia and the Aegean" Proceedings of Royal Society B. 284:20172064              

 

Atakuman, Ç. 2017           “Figurines of the Anatolian Early Bronze Age: The Assemblage from Koçumbeli-Ankara”, Anatolian Studies 67:85-108.

 

Tanyaş, H., M. Dirican, L. Süzen, A. Türkmenoğlu, Ç. Kolat, Ç. Atakuman 2017             “Identification of Possible Source Areas of Stone Raw Materials Combining Remote Sensing and Petrography”, International Journal of Remote Sensing 38/13: 3923-3942.

 

Dirican, M., Ç. Atakuman, A. Türkmenoğlu 2017      “Domuztepe-Kahramanmaraş’ta Bulunan Geç Neolitik-Halaf Seramiklerinin Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojisi”, 32. Arkeometri Sonuçları Toplantısı (23-27 Mayıs 2016) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, p. 251-267.

 

Atakuman, Ç. 2016. Shifting Discourses of Heritage and Identity in Turkey: Anatolianist Ideologies and Beyond. In Search of Pre-Classical Antiquity: Rediscovering Ancient Peoples in Mediterranean Europe (19th and 20th c.). Brill-Leiden, p. 166-181.

 

Dirican, M., Türkmenoğlu, A., Atakuman, Ç.  2016 “Domuztepe’nin (Kahramanmaraş) taş kapları”, IV. ODTÜ Arkeometri Çalıştayı Bildirileri: Türkiye Arkeolojisinde Taş: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar. Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları. p. 93-101

 

Atakuman, Ç. 2015           “From Monuments to Miniatures: Emergence of Stamps and Related Image Bearing Objects during the Neolithic”, Cambridge Archaeological Journal 25/4: 759-788.

 

Atakuman, Ç. 2015           “Domuztepe’de bulunan Halaf Dönemi Mühürlerinin Tipolojik Özellikleri ve Sosyal İşlevleri”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 32/1: 59-92

Atakuman, Ç. 2015           “Kuzey Mezopotamya Prehistoryası’nın terminolojik sorunlarına tarihsel bir yaklaşım”, Anadolu Prehistoryası Araştırmaları Dergisi, 1: 47-71.

Atakuman,Ç., D. Erdem, 2015        “Gec¸ Neolitik’te zaman, mekan ve rituel: Domuztepe’de insan, mekan ve nesne gömüleri”, Tematik Arkeoloji Serisi 2: İletişim Ağları ve Sosyal Organizasyon (ed. Adnan, Baysal), Ege Yayınları: İstanbul, 143–74.

 

Atakuman, Ç. 2014            “Architectural Discourse and Social Transformation during the early Neolithic of South-east Anatolia”, Journal of World Prehistory 27, pp. 1-42.

 

Atakuman Ç. 2014            “Neolitik Süreci Yeniden Tanımlamak: Güneydoğu Anadolu Neolitiği’nde Mekan Kurgusu ve Sosyal İlişkiler”, Tematik Arkeoloji Serisi 1: Yerleşim Sistemleri ve Mekan Analizi (editörler: Özlem Çevik, Burçin Erdoğu), Ege Yayınları: İstanbul, p. 191-216.

 

Atakuman, Ç. 2014           "Symbolic Place Making and the Emergence of Sedentism in the Early Neolithic of South-East Anatolia: A review of evidence and a New Interpretive Framework”, Proceedings of the 8th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), Warsaw, 30 April-4 May 2012, volume 1 (eds. Piotr Bielinski et al.), Harrasowitz Verlag: Wiesbaden, pp. 33-44.

 

Atakuman, Ç. 2013           “Deciphering Later Neolithic stamp seal imagery of Northern Mesopotamia”, Documenta Praehistorica XL, pp. 247-264. 

 

Atakuman, Ç. 2012           "Heritage as a matter of Prestige: A Synopsis of the State Heritage Discourse and Practice in Turkey”, Proceedings of the 7th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE)- London, 12-16 April 2010, volume 2 (eds. Roger Matthews and John Curtis), Harrasowitz Verlag: Wiesbaden, pp. 18-24.

Atakuman, Ç. 2012           “Yakın Doğu Neolitiği’nde Ev ve Sosyal Eşitsizlik”, Aymelek Özer ve Şahinde Demirci'ye Armağan (ed: Ali Akın Akyol, Kameray Özdemir), Homer: İstanbul, p. 211-226.

 

Atakuman, Ç. 2012           “Turkey”,  The Oxford Companion to Archaeology 2nd ed., volume 3 (ed: Neil Asher Silberman), Oxford University Press: New York, pp. 303-307.

 

Atakuman, Ç. 2010           “Value of Heritage in Turkey: History and Politics of Turkey’s World Heritage Nominations”, Journal of Mediterranean Archaeology 23:1, pp. 107-131.

 

Atakuman, Ç. 2008           “Cradle or Crucible: Anatolia and Archaeology in the Early Years of the Turkish Republic: 1923-1938”, Journal of Social Archaeology 8:2, pp. 214-235.

 

Atakuman, Ç. 2006           “Günlük Yaşam Teknolojileri”, Hititler (ed: İlker Koç), 43-69, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

 

Atakuman, Ç. 2005           “Neolitik'te Zaman, Mekan ve Kimlik”, Toplumsal Tarih 137, pp.60-67.

Carter, E., Ç. Atakuman and L. Swartz 1997              “Archaeological Work at Domuztepe and Its Environs in 1995”, 18. Uluslararası Kazı Sonuçları Toplantısı, pp. 173-187.

 

Hill, C., Ç. Atakuman 1997             “Geomorphic Response to late Cenozoic tectonic and climate change PresentationsAtakuman, Ç. 2017           “Gökçeada-Uğurlu Höyük’te Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem Figürinler”, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Uludağ Üniversitesi-Bursa.

 

Koptekin D., G. M. Kılınç, Ç. Atakuman, A. P. Sümer, A Götherström, İ. Togan, M. Somel 2017 “Anadolu ve Ege Neolitik popülasyonlarının antik genom analizi”, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Uludağ Üniversitesi-Bursa.

 

Dirican M., Ç. Atakuman, C. N. Biler, B. Erdoğu  2017            “Uğurlu Höyük- Gökçeada Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Dönem seramik ve taş buluntuları üzerinde ilk Arkeometrik Gözlemler”, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Uludağ Üniversitesi-Bursa.

 

Erdoğu B. ve Ç. Atakuman 2016 “Interaction and Interconnection in the North Aegean: A perspective from the site of Uğurlu Höyük-Imbros Island”, (Davetli Konuşmacı). Innovation, Interaction and Interconnection in the Taurus-Zagros Arc and Beyond 10000-5000, 10-11 December 2016, METU Cultural and Convention Center, org. Cameron Petrie and Douglas Baird, Ankara- Turkey.

 

Atakuman, Ç. 2016           “Human Imagery and Social Process During the Early Bronze Age of Anatolia” Connecting Cultures: Trade and Interconnections in the Ancient Near East from the Beginning till the end of the Roman Period, org. Cyprus International University, Ankara University, Hacettepe University, 23-25 November 2016, Lefkoşa/Nicosia-Cyprus. 

 

Atakuman, Ç. 2015 “Protecting Cultural Heritage in Conflict”, (Davetli Konuşmacı), UPenn Cultural Heritage Center-The Smithsonian Institution-Hollings Center, 14-18 October 2015.

 

Atakuman, Ç. 2015           “History, Definition and Value of Cultural Heritage in Turkey”, (Davetli Konuşmacı) Hrant Dink Foundation Workshop: Cultural Heritage: Concepts, Questions and Examples from Turkey, May 20-21, 2015, Hrant Dink Foundation, İstanbul-Turkey

 

Atakuman, Ç. 2015           “Patterns and Nature of Social Interaction during the 6th and 5th Mill. BC Thrace and the North Aegean: A perspective form the Figurines of Uğurlu Höyük at the Island of Gökçeada” Tracing the Dynamics of Change Beyond the Modern Borders between Western Anatolia and Thrace: Mid-Sixth through the Mid-Fifth Millennium BC, 5-6 November 2015.  Edirne: Trakya Üniversitesi.

 

Atakuman, Ç. 2015           “Rethinking the concepts of Neolithic and Neolithisation in South West Asia: the case of the figurines”, 22nd Neolithic Seminar: Modelling the Processes of Neolithisation, 6-7 November 2015, University of Ljubljana, Slovenia.

 

Atakuman, Ç. 2015           “An Ontological Perspective on the Emergence of Stamps during the Neolithic”, 2nd Central European Theoretical Archaeology Conference – Central European TAG, Charles University and the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 12 May 2015.

 

Dirican M., A.G. Türkmenoğlu, Ç. Atakuman 2015   “Domuztepe Höyüğü kazılarında ele geçen Halaf dönemi seramiklerinin hammadde kaynakları”, 16. Ulusal Kil Sempozyumu, 2-5 Eylül 2015, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Turkey.

 

Atakuman Ç. 2015            “ODTÜ Müzesi’nde Bulunan Koçumbeli Figürinleri ve Mühürleri”, ODTÜ Arkeometri Konuşmaları, Nisan 2015, Ankara.

 

Atakuman, Ç. 2014           “Images and Objects: Discourses of Identity and Politics of Power in the Neolithic” (Davetli Konuşmacı), Alexander von Humboldt Foundation- 2nd Turkish-German Frontiers of Humanities Symposium, 27-30 November 2014, Bochum, Germany.

 

Atakuman, Ç. 2014           “Humans, Animals, Places: Gendered Displays of Social Continuity at Çatalhöyük vs Domuztepe”, (Davetli Konuşmacı) 3rd Templeton Foundation Workshop – Religion, History and Place in the Origin of Settled Life, August 2-3 2014, Çatalhöyük-Konya.

 

Atakuman, Ç. 2014           “Images, Objects and Social Identity During the Neolithic of Northern Mesopotamia: A Long Term View (c. 10000- 5500)”, European Association of Archaeologists-20th Annual Meeting, 10-14 September, İstanbul-Turkey

 

Atakuman, Ç.  2014          “Kuzey Mezopotamya Geç Neolitiğinde Mühürler: Sembolik İletişim ve Sosyal Yapı”, Tematik Arkeoloji Serisi Çalıştayı 2: Anadolu Arkeolojisinde İletişim Ağı ve Sosyal Organiasyon, 7-8 Şubat 2014, Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

 

Atakuman, Ç. 2014           “Kuzey Mezopotamya’da Seramikli Neolitik Dönemin Büyük Yerleşimleri, Akeramik Neolitik Dönemin Büyük Yerleşimlerinden Ne Kadar Farklı? Domuztepe-Kahramanmaraş Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme”. Anadolu Prehistoryasında Kronoloji-Terminoloji Tanımlama Sorunları Çalıştayı, 17-19 Mart 2014, Gazi Üniversitesi, Ankara

 

Dirican M., A.G. Türkmenoğlu, Ç. Atakuman 2013   “Kahramanmaraş-Domuztepe Kazılarında Ele Geçen Bazı Geç Neolitik Seramik ve Taş Kap Buluntularının Arkeometrik İncelemeleri”, 35. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27-31 Mayıs 2013, Muğla.

 

Atakuman, Ç. 2013           “Boundaries and Borders of the Past in the Narratives of the Neolithic Period in Turkey”, Bordered places and bounded times: reflexive approaches to understanding societies: Perspectives on Turkey from archaeology, history, anthropology and political science workshop, 4-5 June 2013, British Institute at Ankara and METU joint Event, Culture and Convention Center- METU, Ankara

 

Atakuman, Ç. 2012             "A Local’s Account of the Cultures of Archaeology in Turkey", (Davetli Konuşmacı), State of the Field Conference, Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World, Brown University, March 2012, Providence, Rhode Island, USA.

 

Atakuman Ç. 2012            “Yakın Doğu’nun İlk Yerleşik Avcı Toplayıcılarında Ölüm ve Sosyal Yaşam”, 1. Ankara Arkeoloji Günleri, 25-27 Nisan 2012, Ankara.

 

Atakuman Ç. 2012            “ Neolitik çalışmalarının tarihçesi ve değişen kuramlar”,
ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri, 21 Kasım 2012, Ankara.

 

Atakuman Ç. 2012            “Güney Doğu Anadolu’da Çanak Çömleksiz Neolitik A ve B’ye genel bakış”, ODTÜ Mezunlar Derneği Arkeoloji Seminerleri, 19 Aralık 2012, Ankara.

 

Atakuman, Ç.      2011      “Which Anatolianism? Whither Heritage? A History of Anatolianism in Conflicting Narratives of Turkish Heritage”, International Conference on Materiality, Memory and Cultural Heritage, May 25-29, İstanbul-Turkey.

 

Dirican, M., A. G. Türkmenoğlu, Ç. Atakuman, S. Campbell 2011        “Preliminary Investigations on Meta-Serpantinite Craft Items from the Late Neolithic Site of Domuztepe-Kahramanmaraş”, 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Mayıs 2011, Malatya.

 

Atakuman, Ç.      2011      “Yakın Doğu Erken Neolitik Yerleşimlerinde Ritüel ve Domestik Alanlar Arasındaki Sembolik İlişkiler”, VI. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Mekan ve Kültür, 8-10 Eylül 2011, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul.

 

Atakuman Ç. 2011            “İlk Yerleşik Topluluklarda Ana Tanrıça Var mıydı?”, Mayıs 2011, Nesin Matematik Köyü Çalıştayları, Şirince, Selçuk.

 

Atakuman Ç. 2010            “Neolitik’te Ne Oldu?”, Ekim 2010, Nesin Matematik Köyü Çalıştayları, Şirince, Selçuk.

 

Türkmenoğlu, A., M. Dirican, Ç. Atakuman, V. Toprak, İ. Ö. Yılmaz, Ş. Demirci. 2008 “Domuztepe (Kahramanmaraş) Arkeolojik Kazısında Ele Geçen Çeşitli Sıvaların Özelliklerinin ve Yapım Teknolojilerinin Araştırılması”, 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara.


 

 

Dissertations  Supervised:

 


Completed:  


Deniz Erdem, Doktora, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Ezgi Sevimli, Yüksek Lisans, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı


Ongoing:


Soner Akın, Doktora Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Ceren Nur Biler, Doktora Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Murat Dirican, Doktora Öğrencisi, Arkeometri Ana Bilim Dalı (Eş Danışman: Asuman Türkmenoğlu)

Hande Köpürlüoğlu, Doktora Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Hasan Can Gemici, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Cansu Karamurat, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Beste Dilara Aksoy, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Onur Torun, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Biliim Dalı

Burcu Yıldırım, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Ebru Gizem Ayten, Yüksek Lisans Öğrencisi, Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı

Yaser Deniz İren, Yüksek Lisans Öğrencisi, Arkeometri Ana Bilim Dalı

Çağkan Tunç Mısır, Yüksek Lisans Öğrencisi, Arkeometri Ana Bilim Dalı

 


Academic Duties:


 

2011- Devam  ODTÜ,  Yerleşim Arkeolojisi, Enstitü Ana Bilim Dalı

2004-2007       ODTÜ, Meslek Yüksek Okulu

2001-2003       UCLA, Araştırma Asistanı,  Center for the Study of Religion

1997-1998       UCLA, Araştırma Asistanı, Anthropology Department

1994-1997       UCLA, Araştırma Asistanı, Near Eastern Languages and Cultures Department

1997-1998       Getty Conservation Institute, Los Angeles, Araştırma Asistanı

1998-1999       Manchester University, Ziyaretçi Araştırmacı

2000-2001       Manchester University, Ziyaretçi Araştırmacı


 

Administrative Duties:


2017- Devam  ODTÜ Tarihsel Çevre Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı

2013-Devam   ODTÜ Arkeoloji Müzesi Müdürü

2004-2007       ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi Müdürü

2006-2007       ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi Kurucu Üye ve Başkan Yardımcısı

2010-2011       TÜBİTAK Başuzman

2009-2010       TÜBİTAK Başkan Danışmanı

2008-2009       TÜBİTAK AB 7. Çerçeve "Toplumda Bilim Programı"nda Ulusal Uzman

2008-2009       TÜBİTAK Konya Bilim Merkezi Projesi Yürütücüsü

2008-2009       TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

2007-2009       TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkan Vekili ve Popüler Bilim Yayınları Müdürü

2003-2004          UCLA International Students and Scholars Office, Program Representative