GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCESSETTLEMENT ARCHAEOLOGY


Settlement Archaeology Symposium Series VII Adaptation and Resistance May 17th-18th, 2018 Call for Papers Deadline for Submission: March 5, 2018

wc

Settlement Archaeology Symposium Series VII

Adaptation and Resistance

May 17th-18th, 2018

Call for Papers

Deadline for Submission: March 5, 2018

Dear All,We kindly invite you to Settlement Archaeology Symposium Series VII: Adaptation and Resistance organized by the Graduate Program in Settlement Archaeology, Middle East Technical University (METU). The symposium will take place on the 17th and 18th of May, 2018 in Kubbealtı Hall, Faculty of Architecture (METU).

The symposium aims at bring young scholars together who are currently writing their thesis at Master’s or PhD level or have recently finished, and tend to interpret changes in past societies and the field of archaeology itself from the perspective of adaptation and resistance. Whilst the symposium primarily focuses on archaeological research, young scholars from related disciplines such as archaeometry, cultural heritage, art history, restoration and conservation, anthropology, regional planning, architectural history, sociology, geology and philosophy are very welcome to present at the symposium.

All participants are expected to give a 15 minutes presentation which may be either in English or Turkish. A 200-word abstract should be submitted to settarch.symposium@gmail.com by Monday, March 5, 2018. All applicants will be notified about their acceptance on April 2, 2018. Please, do not hesitate to contact us through above-mentioned e-mail address, if you require any further information. 

We look forward to seeing you at the VIIth Settlement Archaeology Symposium Series: Adaptation and Resistance.

Sincerely,

The Symposium Committee

Department of Settlement Archaeology

Middle East Technical University

Adaptation and Resistance

Change is one constant phenomenon that affects all beings, in one way or another. Human beings are no exception to the rule. Societies of varying levels of complexity and individuals as a component of these societies have experienced many grand and small changes since the beginning of their existence. They have either accommodated, rejected or completely avoided the changing conditions. Numerous theoretical approaches in the fields of anthropology, archaeology, sociology and the like, have been adopted in order to measure human reaction to change. Social behavior, power struggles, social structure and the role of social transformation are among the most exhausted concepts in that sense. This symposium seeks to bring together various interpretations of change, from two viewpoints.

Firstly, we would like to stimulate discussion on adaptation and resistance in past societies. Two opposing reactions, adaptation and resistance, are a fresh way to entertain diverse ideas regarding social change. Collective and individual processes of social formation, deformation and reformation are indicators of constant negotiation between each interested being. Approaching to these processes through concepts of adaptation and resistance, would enhance our perception of the past immensely.

We would also like to entertain the ideas on adaptation and resistance towards change in archaeology as a discipline. Changes in scholarship, and adaptation and resistance towards these changes are significant issues which determine the archaeological theory and methodology today. Integration of other disciplines to archaeology, developments in technology and increasing focus on cultural heritage politics have had a significant potential to transform the archaeological research. Hereby, understanding and interpretation of where we, as young researchers, stand in relation to these changes in the field of archaeology will considerably contribute to the future archaeology.   

Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi VII

Uyum ve Direnç

17-18 Mayıs 2018

Sempozyum Çağrısı

Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2018

Sayın İlgili,

Sizi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Yerleşim Arkeolojisi Lisansüstü Programının düzenlediği Yerleşim Arkeolojisi Sempozyum Serisi VII: Uyum ve Direnç’e davet etmekten mutluluk duyarız. Sempozyum 17-18 Mayıs 2018’de Mimarlık Fakültesi (ODTÜ), Kubbealtı Salonu’nda gerçekleşecektir.

Sempozyum, yüksek lisans ya da doktora seviyesinde tezini henüz yazmakta olan ya da yakın zamanda bitirmiş ve eski toplumlarda ve arkeoloji alanındaki değişimleri uyum ve direnç yönünden yorumlayan genç bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Sempozyum, ağırlıklı olarak arkeolojik araştırmalara odaklanmakla birlikte ilişkili disiplinler olan arkeometri, kültürel miras, sanat tarihi, restorasyon ve koruma, antropoloji, bölge planlama, mimarlık tarihi, sosyoloji, jeoloji ve felsefe alanlarında çalışmalar yapan genç bilim insanlarını da sempozyumda görmekten memnuniyet duyarız.

Tüm katılımcıların Türkçe ya da İngilizce, 15 dakikalık bir sunum yapması beklenmektedir. 200 kelimeden oluşan bir özetin 5 Mart 2018 Pazartesi’ye kadar settarch.symposium@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Başvuran tüm kişiler, 2 Nisan 2018’in ilk haftasında başvurularının kabulü ile ilgili bilgilendirileceklerdir. Tüm sorularınız için yukarıda belirtilen e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.  

Sizi VIIth Yerleşim Arkeolojisi Sempozyumu: Uyum ve Direnç’te görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Sempozyum Komitesi

Yerleşim Arkeolojisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Uyum ve Direnç

Değişim, tüm varlıkları etkileyen değişmeyen bir olgudur. İnsanlar da bu konuda bir istisna değildirler. Farklı karmaşıklık seviyelerine sahip toplumlar ve bu toplumların birer unsuru olan bireyler, varlıklarının en başından beri birçok büyük ve küçük değişimler yaşamışlardır. İnsanlar, değişen koşullara ya uyum sağlamışlar ya da bu koşulları reddedip tümden yok saymışlardır. İnsanların değişime olan tepkilerini anlamak için antropoloji, arkeoloji, sosyoloji ve benzeri alanlardaki sayısız teorik yaklaşımlardan yararlanılmıştır. Bu anlamda sosyal davranış, güç mücadeleleri, sosyal yapı ve sosyal dönüşümün rolü en çok yararlanılan kavramlar arasındadırlar. Bu sempozyum, değişimin çeşitli yorumlarını iki bakış açısından ortaya koymayı istemektedir. 

İlk olarak, eski toplumlarda uyum ve direnç kavramlarını tartışmak istiyoruz. İki zıt tepki olan uyum ve direnç, sosyal değişimi farklı bakış açılarından anlamaya olanak sağlayan henüz yeteri kadar tartışılmamış kavramlardır. Sosyal oluşum, bozulma ve iyileşmenin toplu ve tekil süreçleri, her bir ilgili varlık arasındaki değişmez uzlaşmanın göstergeleridirler. Bu süreçlere uyum ve direnç kavramları üzerinden yaklaşmak geçmişi algılamamızı son derece zenginleştirecektir.  

Diğer bir yandan, arkeoloji disiplinindeki değişimlere karşı uyum ve direnç görüşlerini de tartışmak istiyoruz. Bilimdeki değişimler ve bu değişimlere yönelik uyum ve direnç; bugün, arkeolojik teori ve metodolojiyi belirleyen önemli meselelerdir. Diğer disiplinlerin arkeolojiyle bütünleştirilmesi, teknolojideki gelişimler ve kültürel miras politikasına yönelik artan ilgi, arkeolojik araştırmaları dönüştürme gücüne sahiptir. Bu noktada, genç araştırmacılar olarak bizim arkeoloji alanındaki değişimlere karşı olan tutumumuzun anlaşılması ve yorumlanması arkeolojinin geleceğine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.


Image previewwcb